Shibin Wang

Co-Founder & Chief Business Officer of HKbitEXShare

Shibin Wang