Kathleen Breitman

Co-Founder of TezosShare

Kathleen Breitman